{maxcms:sitename}

型男大主厨2018
影片名称:型男大主厨2018
影片演员:曾国城 夏于乔
影片导演:未录入
影片备注:
影片类型:综艺
影片大类型:
影片地区:台湾
更新时间:2018-12-29
影片状态:高清版
影片语言:国语
《型男大主厨》自2006年7月10日首播推出以来,收视率节节高升,长期占据台湾美食教学类节目收视第一名的位置,也成为艺人宣传作品必上的一个节目。2007年5月14日起由原来的每集30分钟改为每集60分钟并于年底加入女主持人夏于乔。

来源:西瓜影音

ftp://a.gbl.114s.com:20320/1171/型男大主廚-20180101.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9462/型男大主廚-20180102.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4662/型男大主廚-20180103.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5690/型男大主廚-20180104.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2689/型男大主廚-20180105.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5904/型男大主廚-20180108.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5764/型男大主廚-20180109.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5048/型男大主廚-20180111.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5191/型男大主廚-20180115.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8335/型男大主廚-20180116.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7924/型男大主廚-20180117.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5903/型男大主廚-20180118.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9199/型男大主廚-20180119.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1861/型男大主廚-20180122.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4693/型男大主廚-20180123.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3771/型男大主廚-20180124.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0796/型男大主廚-20180125.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4167/型男大主廚-20180126.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5077/型男大主廚-20180129.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2955/型男大主廚-20180130.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5135/型男大主廚-20180131.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1694/型男大主廚-20180201.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3468/型男大主廚-20180205.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6683/型男大主廚-20180206.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7600/型男大主廚-20180208.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7923/型男大主廚-20180209.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3640/型男大主廚-20180212.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0867/型男大主廚-20180213.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1366/型男大主廚-20180214.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5120/型男大主廚-20180215.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7644/型男大主廚-20180216.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4518/型男大主廚-20180219.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1983/型男大主廚-20180220.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2162/型男大主廚-20180221.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1966/型男大主廚-20180222.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7442/型男大主廚-20180223.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1078/型男大主廚-20180226.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2913/型男大主廚-20180227.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3462/型男大主廚-20180228.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8937/型男大主廚-20180301.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5553/型男大主廚-20180302.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4878/型男大主廚-20180305.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3306/型男大主廚-20180306.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2092/型男大主廚-20180307.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1824/型男大主廚-20180308.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4310/型男大主廚-20180310.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6203/型男大主廚-20180312.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0923/型男大主廚-20180313.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2304/型男大主廚-20180314.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3585/型男大主廚-20180315.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6622/型男大主廚-20180316.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0922/型男大主廚-20180319.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3676/型男大主廚-20180320.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0654/型男大主廚-20180321.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6965/型男大主廚-20180322.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2849/型男大主廚-20180323.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6953/型男大主廚-20180326.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9261/型男大主廚-20180327.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8726/型男大主廚-20180328.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9090/型男大主廚-20180329.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8865/型男大主廚-20180330.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5124/型男大主廚-20180402.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5246/型男大主廚-20180403.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6002/型男大主廚-20180404.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2686/型男大主廚-20180405.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1349/型男大主廚-20180406.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8877/型男大主廚-20180409.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9574/型男大主廚-20180410.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5520/型男大主廚-20180411.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3734/型男大主廚-20180412.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6143/型男大主廚-20180413.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4199/型男大主廚-20180416.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4475/型男大主廚-20180417.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3536/型男大主廚-20180418.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2177/型男大主廚-20180419.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8432/型男大主廚-20180420.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2111/型男大主廚-20180423.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7520/型男大主廚-20180424.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9594/型男大主廚-20180425.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5154/型男大主廚-20180426.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1422/型男大主廚-20180427.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5079/型男大主廚-20180430.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9044/型男大主廚-20180501.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7988/型男大主廚-20180502.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2061/型男大主廚-20180503.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9012/型男大主廚-20180504.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9922/型男大主廚-20180507.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9013/型男大主廚-20180508.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1876/型男大主廚-20180509.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2513/型男大主廚-20180510.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0497/型男大主廚-20180511.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1309/型男大主廚-20180514.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3125/型男大主廚-20180515.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2232/型男大主廚-20180516.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6598/型男大主廚-20180517.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0433/型男大主廚-20180518.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6510/型男大主廚-20180521.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5418/型男大主廚-20180522.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0572/型男大主廚-20180523.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8373/型男大主廚-20180524.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0016/型男大主廚-20180525.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8043/型男大主廚-20180528.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5280/型男大主廚-20180529.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8403/型男大主廚-20180530.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0520/型男大主廚-20180531.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8512/型男大主廚-20180601.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3166/型男大主廚-20180604.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8326/型男大主廚-20180605.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9430/型男大主廚-20180606.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8950/型男大主廚-20180607.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6037/型男大主廚-20180608.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0603/型男大主廚-20180611.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2517/型男大主廚-20180612.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0687/型男大主廚-20180613.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7476/型男大主廚-20180614.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3916/型男大主廚-20180615.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1090/型男大主廚-20180618.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7434/型男大主廚-20180619.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3411/型男大主廚-20180620.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6205/型男大主廚-20180622.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1068/型男大主廚-20180625.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3514/型男大主廚-20180626.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6875/型男大主廚-20180627.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0961/型男大主廚-20180628.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3731/型男大主廚-20180629.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1976/型男大主廚-20180702.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9832/型男大主廚-20180703.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7327/型男大主廚-20180704.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1772/型男大主廚-20180705.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6000/型男大主廚-20180706.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9723/型男大主廚-20180709.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4071/型男大主廚-20180710.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2131/型男大主廚-20180711.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4503/型男大主廚-20180712.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9132/型男大主廚-20180713.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7827/型男大主廚-20180716.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5851/型男大主廚-20180717.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2125/型男大主廚-20180718.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9393/型男大主廚-20180719.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0211/型男大主廚-20180720.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2217/型男大主廚-20180723.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4283/型男大主廚-20180724.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5972/型男大主廚-20180725.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7323/型男大主廚-20180727.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1825/型男大主廚-20180730.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6189/型男大主廚-20180731.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1098/型男大主廚-20180801.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5234/型男大主廚-20180802.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1191/型男大主廚-20180803.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4257/型男大主廚-20180806.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7932/型男大主廚-20180807.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1168/型男大主廚-20180808.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4208/型男大主廚-20180809.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3977/型男大主廚-20180810.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6414/型男大主廚-20180813.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8336/型男大主廚-20180814.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9663/型男大主廚-20180815.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3371/型男大主廚-20180816.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3186/型男大主廚-20180817.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5937/型男大主廚-20180821.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8621/型男大主廚-20180822.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0526/型男大主廚-20180823.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9101/型男大主廚-20180824.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5144/型男大主廚-20180827.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0440/型男大主廚-20180828.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0535/型男大主廚-20180829.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2394/型男大主廚-20180830.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6621/型男大主廚-20180831.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7682/型男大主廚-20180903.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8652/型男大主廚-20180904.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2691/型男大主廚-20180905.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2140/型男大主廚-20180906.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6651/型男大主廚-20180907.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1058/型男大主廚-20180910.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4295/型男大主廚-20180911.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0107/型男大主廚-20180912.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4181/型男大主廚-20180913.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4885/型男大主廚-20180914.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2388/型男大主廚-20180917.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8529/型男大主廚-20180918.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0816/型男大主廚-20180919.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6179/型男大主廚-20180920.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7952/型男大主廚-20180921.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1163/型男大主廚-20180925.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3031/型男大主廚-20180926.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7879/型男大主廚-20180927.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1660/型男大主廚-20181001.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5963/型男大主廚-20181002.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9775/型男大主廚-20181003.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5073/型男大主廚-20181004.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9042/型男大主廚-20181005.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9915/型男大主廚-20181008.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7921/型男大主廚-20181009.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2273/型男大主廚-20181010.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0120/型男大主廚-20181011.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2409/型男大主廚-20181012.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6179/型男大主廚-20181015.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2591/型男大主廚-20181016.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3842/型男大主廚-20181017.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0247/型男大主廚-20181018.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0483/型男大主廚-20181019.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4974/型男大主廚-20181022.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2665/型男大主廚-20181023.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5357/型男大主廚-20181024.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1658/型男大主廚-20181025.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3503/型男大主廚-20181026.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/1380/型男大主廚-20181029.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8255/型男大主廚-20181030.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5416/型男大主廚-20181031.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7399/型男大主廚-20181101.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3607/型男大主廚-20181102.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6746/型男大主廚-20181105.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8722/型男大主廚-20181106.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2543/型男大主廚-20181107.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0548/型男大主廚-20181108.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2292/型男大主廚-20181109.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/4267/型男大主廚-20181112.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8718/型男大主廚-20181113.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2464/型男大主廚-20181114.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3291/型男大主廚-20181115.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5475/型男大主廚-20181116.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8989/型男大主廚-20181119.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/9300/型男大主廚-20181120.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6572/型男大主廚-20181121.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2973/型男大主廚-20181122.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5847/型男大主廚-20181123.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0668/型男大主廚-20181126.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6587/型男大主廚-20181127.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7178/型男大主廚-20181128.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6448/型男大主廚-20181129.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8471/型男大主廚-20181130.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8641/型男大主廚-20181203.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2943/型男大主廚-20181204.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2510/型男大主廚-20181205.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7905/型男大主廚-20181206.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0487/型男大主廚-20181207.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/5702/型男大主廚-20181210.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6991/型男大主廚-20181211.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/3537/型男大主廚-20181212.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8018/型男大主廚-20181213.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/8699/型男大主廚-20181214.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6272/型男大主廚-20181217.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7890/型男大主廚-20181218.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7195/型男大主廚-20181219.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6207/型男大主廚-20181220.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/7082/型男大主廚-20181221.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6352/型男大主廚-20181224.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6446/型男大主廚-20181225.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/2487/型男大主廚-20181226.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/6184/型男大主廚-20181227.mp4
ftp://a.gbl.114s.com:20320/0361/型男大主廚-20181228.mp4
全选


注:小视频网,小视频,国产小视频,福利小视频,手机小视频仅提供低品质影视欣赏方面的信息和链接,电影版权归相关电影公司所有!如有侵权,小视频网,小视频,国产小视频,福利小视频,手机小视频将会以最快的速度将其删除!